256Th EN

Category: Theravāda birman (sauf Mahasi)
Author: Wara U (Kaba Aye Sun Lun Sayadaw) (voir Sunlun)
Editor: Kaba Aye Sun Lun Gu Kyaung
Year (Original Edition): sd Year (Current/Present Edition):